زندگینامه  چخوف - نویسنده

 

چخوف نويسنده اي است که با تاثير پذيري از ناتوراليسم سعي بر نشان دادن واقعيت دارد.

بدون آنکه مانند نويسندگاني چون ايبسن درام را وسيله اي براي بيان افکارشخصي خودش کند و يا مثل استريندبرگ سعي در بيان واقعياتي کند که وراي تجربه ي شخصي اش است.

چخوف نويسنده اي بود که مي خواست بي طرفانه سخن بگويد و زندگي را آنطوري ترسيم کند که هست.

اين تاثير پذيري از ناتوراليسم اروپايي و رسيدن به نقطه نظر جديد درام، تحت تاثير چهار عامل اصلي صورت مي گيرد.

 

1- تاتر ماينينگن (کارگردان آلماني، تولد 1772) است. ماينينگن که به عنوان اولين کارگردان به معناي امروزي کلمه مسئوليت اجراي پروژه را به عهده مي گيرد، صحنه هاي پر پرسوناژ را ابداع کرده و نورپردازي خاص صحنه را متداول مي کند و لباس و صحنه آرايي را به مفهوم جديد کلمه در تئاتر باب مي کند و همچنين اهميت بسياري به جزئيات زماني و مکاني نمايشنامه مي دهد.

ماينينگن، ميزانسن را بنا بر آنچه که ديالوگ ايجاب مي کند، تغيير مي دهد و بازيگر ديگر روي يک نقطه و با يک حالت تکراري و يکنواخت بازي نمي کند و نور خاص صحنه بر تمام حالت هاي مورد نياز او تاکيد مي کند. همه ي اينها عواملي هستند که چخوف تحت تاثيرشان قرار مي گيرد و اجراهايي آزادانه و با تحرک صحنه اي کاملا متفاوت را بنياد مي کند.

 

2- از طرف ديگر چخوف تحت تاثير نويسنده و کارگرداني به نام هايت من قرار مي گيرد که کارش را با ناتوراليسم شروع کرده است.

مهمترين عامل تاثير گذاري که هايت من انجام مي دهد و چخوف تحت تاثير آن قرار مي گيرد، نشان دادن قيام يک ملت، در نمايشنامه هايش است. که اين حرکت او تا سالهاي 1920 در آلمان و اروپا تاثير گذار باقي مي ماند.

 

3- ايبسن نيز يکي از کساني است که بر چخوف، از لحاظ طرح کردن يک مسئله از زبان چند شخصيت تاثير مي گذارد. ايبسن در آثار خود به قضاوت شخصيت ها مي پردازد و درک شخصي خود را از زبان شخصيت ها مطرح مي کند و فراتر از ناتوراليسم مي رود و نشانه هاي زيادي از رئاليسم در آثارش معلوم مي شود.

 

4- اما نمايشنامه هاي سمبليک موريس مترلينگ نيز تاثير زيادي روي آثار چخوف مي گذارد. مترلينگ در آثارش احساسات رقيق و پر رمز و راز را نشان مي دهد و معمولا تم مرگ يک تم مسلط است. مترلينگ بيشتر به رابطه ي متافيزيک مي پردازد و رابطه ي روح با روح را مطرح مي کند و سعي دارد که آنچه را که در کلمات و تصاوير وجود دارند را به تماشاچي القا کند و اين کاري است که چخوف در آثار خودش دقيقا انجام مي دهد.

ما در آثار چخوف از طريق آنچه که در نهفت ديالوگ ها است تفهميم مي شويم. نه آنچه که در ظاهر آنها است. که اين امر معمولا از طريق ديالوگ هاي شاعرانه انجام مي گيرد. اگر ما اين شاعرانگي را در تک تک ديالوگ ها نمي بينيم، ولي در کل اثر شاعرانگي ديده مي شود.

 

زندگینامه  چخوف - نویسنده

 

از زماني که چخوف مي نويسد، ما مي بينيم که به تدريج نظمي که از نظر زماني و مکاني در نمايشنامه هاي کلاسيک موجود بود کنار مي رود و حالا شخصيت ها مي توانند زماني در يک فضاي خاص و بلافاصله در فضايي کاملا متفاوت به سر برند.

يعني محدوديت زماني به کلي از بين مي رود و نويسنده سعي مي کند شخصيت ها را با ديالوگ هاي نه چندان منظم (از نظر فکري) در ارتباط با هم قرار دهد و با به کار گيري ذهنيات خود، واقعيات را به نحوي مطرح مي کند که ذهنيت و تخيل بيننده را به کار بگيرد.

در همين زمان است که چخوف اعلام مي کند که شخصيت هاي تخيلي بايد کاملا مستقل از قضاوت شخصي نويسنده و عقايد فردي نويسنده وجود داشته باشند و کار نويسنده بايد مثل کار يک شيميدان باشد و به همان اندازه بي طرف.

چخوف مي گويد، نويسنده نبايد قاضي شخصيت هاي نمايشي اش باشد، بلکه فقط بايد آنها را همانطور که هستند تصوير کند. به همين دليل است که چخوف خودش را يک نويسنده ي علمي مي داند و هميشه در حضور نداشتن خودش در کارها اصرار دارد و فقط معتقد به حقيقت صادقان و مطلق است.

اما اگر درست دقت شود، مي بينيم که به هرحال چخوف هم به عنوان يک نويسنده، به نحوي با واقعيات محدود کننده ي شخصيت ها درگير مي شود و در پرداخت موقعيت دچار رنج و اندوه مي شود و ما به نحوي حضور چخوف را مي توانيم حس کنيم.

 

مي بنيم که چطور ازدرد و رنج شخصيت هايش دچار اندوه شده و فرياد پوچي انسان ها را در آثارش بر مي دارد. او خودش را از هرنوع گرايش به ايدئولوژي هايي مختلف مبرا مي داند و مي گويد من نه يک ليبرال هستم و نه يک محافظه کار و نه يک کشيش و نه يک آدم بي تفاوت نسبت به جهان اطرافم.

دوست دارم يک هنرمند آزاد باشم که البته به عنوان يک هنرمند مباحث سياسي، اجتماعي و فلسفي را در کارهايش مطرح مي کند و سعي مي کند تا جايي که ممکن است قضاوت نکند و بي طرفانه اين مسائل را مطرح نمايد.

شخصيت هاي چخوف معمولا آنچه را که در وجودشان ممکن است به درد اجتماع بخورد، نابود مي کنند و اين آنجا آشکار مي شود که ظاهرا هر وجه اشتراکي را که در طبيعتشان با سايرين وجود دارد را از بين مي برند.

شخصيت هاي او گرايش به نوعي تنهايي و جدا افتادگي عمدي دارند. زيرا چخوف معتقد است که زندگي از ديد اوست که معنا پيدا مي کند نه آنچنان که سايرين تعريف کرده اند.

اين امر برمي گردد به فلسفه ي امپرسيونيستي و آن برداشت حسي هنرمند امپرسيونيست از گذر لحظه اي خاص که در يک آن با او مواجه مي شود.

از رگه هاي امپرسيونيستي آثار چخوف يکي همين خصوصيت است که هر فردي ميل دارد هر وجه اشتراکي بين خودش و ديگران را از بين ببرد و به نوعي گريز و تنهايي خود خواسته پناه ببرد.

از رگه هاي امپرسيونيستي ديگري که در نوع شخصيت پردازي چخوف مشاهده مي شود آن است که آدمها همه، زندگي کولي وار دارند و يا با کولي واره گي به نحوي همدم هستند. هيچکس جاي تثبيت شده اي ندارد همه حتي اگر از نظر فيزيکي در يک جاي ثابتي قرار داشته باشند اما ذهنشان در جاي ديگري است.

اين شخصيت ها با نوعي از احساسات مفت و مجاني خوشبختي تحقير مي شوند. در واقع آنها خوشبختي را در چيزهايي مي بينند که حتي از سطح خوشبختي يک آدم معمولي نيز کمتر است.

شخصيت هاي چخوف معمولا از واقعيت گريزانند. بنابر اين يک نوع هجرت دروني دارند که آنها را از واقعيت بي واسطه و فعاليت عملي دور مي سازد.

به طور کلي مي توان گفت آنها به نوعي خرد ستيزي دست مي زنند که از مشخصه هاي آثار چخوف است.

از ديگر مشخصه هاي شخصيت ها چخوف يک نوع جايگزيني حرکت دروني بجاي حرکت بيروني است که ما در روابط آدمها به وضوح مشاهده مي کنيم. به اين معنا که آنها از درون به نوعي حرکت دست مي زنند که در ظاهرشان نه تنها مشاهده نمي شود بلکه قابل حدس زدن هم نيست. به طور مثال مي توان به حرکت تربلف در مرغ دريايي به سوي خودکشي اشاره کرد.

اما از نوع شخصيت پردازي امپرسيونيستي چخوف که بگذريم باز در مواردي ديگر به اين سبک برمي خوريم. مثلا در هنر امپرسيونيستي، فلسفه و تفسير زندگي اهميت دارد، نه طرح زندگي و اين دقيقا همان کاري است که چخوف مي کند.

مهم نيست که چهار چوب داستاني با ابتدا و انتها باشد. مهم اين است که آدم ها با فلسفه ها و شخصيت هاي خودشان حضور پيدا مي کنند.

 

زندگینامه  چخوف - نویسنده

 

به طور کلي گريز از قصه يک خصوصيت امپرسيونيستي است و هيچگونه قصه پردازي قابل قبول نيست. آنچه مهم است تفسير زندگي است. فلسفه ي زندگي و اينکه هرکس چطور آنرا مي بيند.

اينکه زندگي داراي طرح و شکل است، اصلا مهم نيست، مهم آن است که هر کس چطور آنرا مي بيند و چطور با آن کنار بيايد.

اما درباره ي ساختمان دراماتيک آثار چخوف بحث بسيار است و بعضي ها به اين اعتقاد دارند که آثار چخوف اصلا فاقد ساختماني دراماتيک است.

يکي از عواملي که بعضي معتقدند باعث تنزل طرح دراماتيک آثار چخوف شده است، همين گريز از قصه در ساختمان اثر است. که در بالا از آن ياد کرديم. نبودن يک قصه و يک چهار چوب داستاني و عدم پيوند لازم بين حوادث خارجي کارهاي او را فاقد مرکزيت کرده است.

همه چيز براي يک زندگي بدون کانون و به صورت امري اپيزوديک و جانبي طرح ريزي شده است. بنابراين به هيچ وجه در نمايشنامه هاي او ديده نمي شود که روي يک رابطه تاکيد شده و آن رابطه در کل نمايشنامه تعميم پيدا کند.

ما معمولا (به غير از نمايشنامه هاي کوتاه و تک پرده اي او) شاهد حوادث و رخدادهاي متعددي هستيم که غالبا پيوندي با يکديگر دارند و به نظر مي آيد که هريک از اين رخدادها را مي شود به صورت اپيزوديک مطرح کرد.

بنابراين همانطور که گفتيم هيچ مرکزيتي وجود ندارد که بشود گفت همه چيز حول و حوش آن مي چرخد و به همين دليل است که ما با وضعيتي مواجه مي شويم که درآن تلاش شخصيت ها همه بي ثمر مي ماند.

هيچکس به يک نتيجه ي مثبت دست پيدا نمي کند هر شخصيتي در همان حوزه ي مطرح شده ي خودش طرح مي شود و همانجا در نهايت سعي و تلاش هاي بي ثمر، افول مي کند و درنتيجه نمايشنامه در پايان بدون هيجان و با حسي از بخورد با وقايع پاره پاره و بي ربط تمام مي شود.

 

درام چخوف به طور کلي يک درام معمولا شاعرانه است. شکلي است که ضربه هاي تئاتري و صحنه هاي غافلگير کننده بسيار کم دارد.

در آثار او از کشمکش دراماتيک خبري نيست و وقايع مهم خارج از صحنه اتفاق مي افتد. زندگي بدون حادثه جريان دارد و معمولا اين طور به نظر مي رسد که گفتگو ها نامحدود و آزادند. به طوري که گويا زمان محدوديتي ندارد و قرار نيست نمايش به فرجام برسد.

راجع به مسائل پيش پا افتاده بحث هاي طولاني و بي سرو ته مي شود، تجارب توضيح داده مي شود و ظاهرا پاياني براي موضوعاتي که در صحنه کشف مي شود وجود ندارد اما به طور کلي مي توان گفت چخوف کسي است که نظاره مي کند، حدس مي زند و ترکيب مي کند، نه براي آنکه نارسائي خاصي را درمان کند، بلکه آنها را همانطورکه هستند نشان دهد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

 

 

بهرام رادان تهیه کننده سینما می شود

 

 

بهرام رادان پس از بازیگری در سینما و انتشار آلبوم موسیقی و خوانندگی، آخرین ساخته کیومرث پوراحمد را تهیه کنندگی می کند .

 

بهرام رادان بازیگر سینما که آلبوم موسیقی او پس از ماه محرم و صفر منتشر می شود، تهیه کنندگی فیلم «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد را بر عهده گرفت.

بر اساس این گزارش، این فیلم که تاکنون پروانه ساخت خود را دریافت نکرده است در حال حاضر دوران پیش تولید خود را سپری می کند و پس از دریافت پروانه ساخت فیلمبرداری آن آغاز می شود.

فیلمنامه «پرونده باز است» توسط کیومرث پوراحمد نوشته شده و این فیلم از داستانی اجتماعی برخوردار است که در یک لوکیشن فیلمبرداری خواهد شد.

براساس این گزارش کیومرث پوراحمد از سال ۸۵ تاکنون فیلمی را کارگردانی نکرده است و آخرین ساخته این کارگردان فیلم سینمایی «اتوبوس شب» بوده است..../24آنلاینادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

سرقت صاحب کافی ‌نت از حساب دانشجویان

 

 

سرهنگ محمد مهدی کاکوان اظهار داشت:چندی پیش فردی با مراجعه به ماموران پرده از راز سرقتهای اینترنتی از حساب دانشجویان برداشت. این فرد مدعی شد چندی قبل برای ثبت نام دانشگاه به کافی نت رفتم. اما چند وقت بعد متوجه سرقت 69 میلیون ریال پول از حساب بانکی ام شدم.

وی ادامه داد: با اعلام این شکایت اکیپی از ماموران رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دارند. ماموران با استفاده از ابزارهای فنیو تخصصی متوجه شدند سرقت اینترنتی با استفاده از سیستم رایانه کافی نت انجام شده است و تمامی خریدهای حساب شاکی مربوط به ثبت نام دانشگاه است.

رئیس پلیس فتا استان البرز افزود: پس از روشن شدن این موضوع صاحب کافی نت شناسایی و دستگیر شد. متهم در بازجویی ها به سرقت از حساب مشتریانش اعتراف کرد و گفت: زمانی که دانشجویان برای ثبت نام به کافی نت می آمدند شماره حساب و رمز آنها را ذخیره می کردم و در یک فرصت مناسب اگر حسابشان پر از پول بود آن را خالی می کردم. متهم پس از اعتراف تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ کاکوان با هشدار نسبت به حفظ رزهای اینترنتی و حساب بانکی گفت:رمزعبور،خط مقدم دفاع در حفاظت از اطلاعات ذخیره شده است. مطمئن شوید از رمزهای عبور قوی استفاده می کنید و با هوشیاری آن را حفظ کنید. همیشه به طور مرتب رمز خود را تغییر دهید. حداقل هر 90 روز یک بار در مواقع عادی و هر لحظه پس از مشکوک شدن این اقدام را انجام دهید.... /mehrnews.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

 

افزایش کرایه خانه ها و مشکلات جوانان

 

 افزایش کرایه خانه ها و مشکلات جوانان

 

منبع: majidcartoon.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

آرزوی جوانی

 

مردی از دوست خود پرسید: تا به حال که شصت سال از عمرت می گذرد، آیا به یکی از آرزوهای جوانی ات رسیده ای؟

 

گفت: آری، فقط به یکی، هنگامی که پدرم در کودکی مرا تنبیه می کرد و موی سرم را می کشید، آرزو می کردم که به هیچ وجه مو نداشته باشم و امروز به این آرزو رسیده ام.


منبع:روزنامه خراسانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

دایی به پرسپولیس می آید

 

دایی قبل از اینکه سرمربی تیم ملی شود نیز به گونه ای حرف می زد که گویی به هیچ وجه حاضر به پذیرش پیشنهاد مربیگری  تیم ملی نیست. ولی همه دیدند او چطور ظرف یک هفته تغییر موضع داد و پس از " لابی کردن با خدا " سرمربی تیم ملی شد.

عصر ایران ورزشی - علی دایی اندکی قبل از آمدن رویانیان به پرسپولیس،  در گفتگو با خبرنگار برنامه نود، اعلام کرد به دلیل قرارداد دوساله اش با راه آهن، اصلاً به بازگشت به پرسپولیس نمی اندیشد. او اکنون نیز می گوید بازگشتش به پرسپولیس منتفی است و شاید در سال های آینده به این تیم بازگردد.

اگر به خاطر داشته باشیم، دایی در همان گفتگوی مذکور با خبرنگار برنامه نود، مدعی شد که کاری با پرسپولیس ندارد و اصلاً درباره این تیم حرفی نمی زند و این " آقایان " هستند که با طعنه زدن به او، او را وادار به موضع گیری می کنند.

ولی الان همه می بینند که دایی درباره پرسپولیس اظهار نظرهای گوناگون می کند. یک روز از رویانیان دفاع می کند و روز دیگر می گوید وقایع کنونی پرسپولیس را از سه ماه قبل حدس می زدم.

موضع گیری دایی درباره مشکلات پرسپولیس، بحث دایی – پرسپولیس را همچنان زنده نگه می دارد. داغ بودن تنور این بحث، این امکان را به دایی می دهد که در صورت برکناری استیلی، نان خود را به هنگام  به تنور بچسباند.

دایی قبل از اینکه سرمربی تیم ملی شود نیز به گونه ای حرف می زد که گویی به هیچ وجه حاضر به پذیرش پیشنهاد مربیگری تیم ملی نیست. ولی همه دیدند او چطور ظرف یک هفته تغییر موضع داد و پس از " لابی کردن با خدا "، حکم فدراسیون و تصمیم سیاستمدارانی را پذیرفت که تا دیروز با آنها مشکل داشت.

چرا دایی چنان کرد؟ زیرا او نمی تواند از  "بالارفتن"  بگذرد. اگر به او "جایگاهی بالاتر" پیشنهاد شود، جاه طلبی اش مانع از آن می شود که دعوت به نشستن در جایگاه بالاتر را رد کند.

اگر استیلی از پرسپولیس برود، به احتمال بسیار زیاد، دایی " قول  و قرار با راه آهنی ها " را نیز همانند موضع انتقادی اش در قبال فدراسیون کفاشیان فراموش می کند و همان گونه که به تیم ملی آمد، دوباره به پرسپولیس می آید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

 

برای آنکه بدنی سالم تر و منعطف تر داشته باشید

 

در اینجا نرمش هایی برای افزایش انعطاف پذیری و قوی کردن مفاصل لگن و پاها آورده شده است. از این نرمش ها می توان برای آماده شدن جهت ورزش های شدیدتر، ورزش های ایروبیک و به عنوان بخشی از گرم کردن پیش از ورزش یا سردکردن پس از اتمام ورزش استفاده کرد.

 

▪ بالا آوردن پا به صورت مستقیم: این نرمش که لگن را خم و زانو را صاف می کند، عضلات را تقویت می کند. به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و پاها را صاف نگه دارید. یک زانو را باز کنید و پا را به حالت مستقیم در آورید، عضلات این پا را سفت کنید و زانو را تا آنجا که می توانید مستقیم نگه دارید. این پا را حدود ۵۰سانتی متر بالاتر از زمین نگه دارید. دقت کنید که کمر خم نشود و کاملا مستقیم باشد. پا را بالا نگه دارید و تا ۱۰ثانیه بشمارید. سپس پا را شل کنید و این کار را برای پای دیگر تکرار کنید.

 

▪ نرمشی برای لگن: این نرمش را می توانید در حالت ایستاده یا در حالتی که به پشت دراز کشیده اید، انجام دهید. اگر به پشت دراز کشیده اید تا آنجا که می توانید پاها را دور از یکدیگر ببرید. ران ها و پاها را به داخل بچرخانید به نحوی که انگشتان پاها به طرف یکدیگر بیایند. سپس پاها را به خارج بچرخانید. اگر در حالت ایستاده هستید یک پا را تا آنجا که می توانید از بدن دور کنید. پاشنه پا را به داخل و خارج بچرخانید. می توانید برای اینکه بهتر بتوانید این نرمش را انجام دهید با دست به جایی تکیه کنید.

 

▪ حرکت پاها به عقب: این نرمش موجب می شود نیروی پاها و قابلیت حرکت لگن به عقب افزایش یابد. برای حمایت کافی می توانید با دست به جایی تکیه کنید. زانوها باید صاف باشند. سپس پاها را از ناحیه لگن به عقب حرکت دهید. مستقیم بایستید و کمر را خم نکنید.

 

▪ تقویت زانو: این ورزش موجب تقویت زانو می شود. روی یک صندلی بنشینید. با سفت کردن عضلات ران زانو را مستقیم نگه دارید. می توانید دست خود را روی پاها قرار دهید و انقباض عضلات را احساس کنید. در حالی که زانو را در این حالت نگه داشته اید، با پنجه پا حرکت دورانی انجام دهید. به مرور زمان که زانوها قوی شوند، می توانید مدت زمان مستقیم نگهداشتن زانوها را افزایش دهید. با صدای بلند بشمارید و نفس خود را حبس نکنید.

 

▪ زانوهای قوی: این ورزش عضلات خم و راست کننده زانو را تقویت می کند. در یک صندلی که پشتی صافی دارد، بنشینید. پاها را از ناحیه مچ روی هم قرار دهید. پاها می توانند مستقیم باشند یا می توانید هرچقدر که می خواهید آنها را از زانو خم کنید. می توانید چند حالت مختلف را امتحان کنید. با پایی که در زیر قرار گرفته به بالا فشار بیاورید و با پای بالایی به پایین فشار وارد کنید. به اندازه ای فشار وارد کنید که پاها نتوانند حرکت کنند. به مدت ۱۰ثانیه بشمارید. سپس پاها را شل کنید و جای پاها را عوض کنید. در طول مدت نرمش نفس خود را نگه ندارید.

 

▪ کشش عضلات عقب ران: این نرمش برای افرادی که دچار گرفتگی عضلات پشت ران هستند، مفید است.

 

احتیاط: در صورتی که زانوهای شما نااستوار و بی ثبات هستند یا زانوهای شما به عقب خم شده اند، این نرمش را انجام ندهید.

 

به پشت دراز بکشید. زانوها خمیده و پاها صاف باشند. یک پا را از ناحیه بالاتر از زانو با دست بگیرید. زاویه ران با لگن باید ۹۰درجه باشد. نگه داشتن پا نباید به نیروی دست ها وابسته باشد. سپس به آرامی زانو را صاف کنید. تا آنجا که می توانید پا را مستقیم نگه دارید و تا ۱۰ثانیه بشمارید.

 

احتیاط: مراقب کشش بیش از حد باشید زیرا ممکن است موجب کشیدگی عضلات و آسیب دیدگی شود.

 

▪ کشش تاندون آشیل: این تمرین به حفظ انعطاف پذیری تاندون آشیل کمک می کند. تاندون آشیل یک وتر عضلانی بزرگ است که در پشت پاشنه قرار گرفته است. خصوصا این نرمش برای سرد کردن عضلات پس از انجام پیاده روی و دوچرخه سواری مناسب است. همچنین برای افراد مبتلا به چسبندگی مهره ها، آرتریت پسوریازیسی و گرفتگی عضلات ساق پا می تواند استفاده شود. در مقابل یک دیوار بایستید. یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید. پنجه ها رو به جلو باشند و پاشنه ها روی زمین قرار داشته باشند. به جلو خم شوید و با دست ها به دیوار تکیه کنید. زانوی پای جلوتر را خم کنید و زانوی پای عقب را صاف نگه دارید، در این حال هنوز پاشنه های شما به زمین چسبیده اند. در این صورت کشش را در عضلات ساق پا احساس خواهید کرد. این حالت را برای ۱۰ثانیه حفظ کنید. مراقب باشید این حرکت را به صورت ناگهانی انجام ندهید بلکه به آرامی حرکت کنید.

 

توجه: هر چقدر که به انجام حرکت ها ادامه دهید نکته مهم این است که تعادل خود را حفظ و مچ پاهای خود را کنترل کنید. اگر انجام این نرمش ها برای شما مشکل است یا نمی توانید در حالت ایستاده نرمش کنید، می توانید برخی از آنها را در حالت نشسته انجام دهید.

منبع: sharghnewspaperادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

 

اختلال خواب باورنکردنی یک مرد چینی

 

شرایط باور نکردنی یک مرد چینی ۷۴ ساله که برای ۶ ماه از سال بیدار و برای شش ماه از سال در خواب است پزشکان را متعجب و متحیر کرده است .


خانواده "لی ژیمینگ" ( Zhiming ) مجبورند در تمامی دورانی که این پیرمرد ۷۴ ساله در خواب است از وی نگهداری کنند.

 

آنها می گویند مجبورند هنگامی که وی خواب است او را بنشانند و به وی سوپ گرم بخورانند. آنها همچنین مجبور به استفاده از پوشک برای وی هستند.

 

عروس این بیمار عجیب و غریب می گوید: زمانی که وی خواب است، گویی در کما فرو رفته.

 

وی افزود: اصلا نمی توانیم این بیمار را از خواب بیدار کنیم، اگر قاشق سوپ را در دهان وی قرار دهیم ، بصورت خودکار محتوای آن را می بلعد، اما واکنش دیگری از خود نشان نمی دهد.

 

به گفته عروس این مرد، زمانی که این بیمار ۷۴ ساله بیدار می شود شش ماه نمی خوابد و مجبور می شود برای سرگرم کرد خود به پرسه زدن شبانه در خیابانها و تماشای تلویزیون پناه ببرد./اخبار ارسالی به آفتابادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

رضا رویگری بشه خاطر بازی در اخراجی ها از مردم عذرخواهی کرد؟

 

«اگر من نقشی بازی کردم و در کاری بودم که مردم و یا عده ای آن را دوست نداشتند یا اینکه دوست نداشتند آن نقش را من بازی کنم، فقط یک جمله می گویم: انسان جائز الخطاست و من هم یک انسانم...»

 

روز ۵شنبه، ویدئویی از رضا رویگری، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در شبکه های اینترنتی منتشر شد که عذرخواهی این بازیگر در خصوص برخی نقش ها و کارهایش را شامل می شد.

به گزارش جهان رسانه های ضدانقلاب با پوشش گسترده این فیلم کوتاه و اظهار نظر مبهم رضا رویگری نوشتند که وی از بازی کردن در فیلم اخراجی ها پشیمان شده است...../جهان نیوزادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |

 

 

تبلیغات كم سابقه شبكه مشهور آمریكایی از احمدی نژاد

در حالی كه موعد برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورك و احتمال سفر دكتر احمدی نژاد به نیویورك نزدیك می شود، شبكه مشهور MSNBC  آمریكا امروز فیلمی كاملا مثبت تحت عنوان «یك روز در زندگی رئیس جمهور ایران» پخش كرد.

 

به گزارش آینده، در ابتدای این فیلم، مجری این شبكه از نیویورك با اشاره به دسترسی اختصاصی خبرنگار این شبكه، بینندگان را دعوت به دیدن گزارش خانم Ann Curry می كند كه در تهران پارچه قرمزی بر سر انداخته و گزارش خود را آغاز می كند.

گزارش از مقابل منزل احمدی نژاد در تاریكی صبح آغاز می شود و خبرنگار می گوید به خروج وی بعد از نماز ساعت 5 صبح اشاره می كند و با رئیس جمهور good morning ردو بدل می كند و سپس صحنه های ورزش و نرمش صبحگاهی احمدی نژاد و دوچرخه زدن او را قبل از طلوع آفتاب در محوطه ریاست جمهوری و سپس ورود او قبل از ساعت 7 به دفترش را نشان می دهد.

 

 

تبلیغات كم سابقه شبكه مشهور آمریكایی از احمدی نژاد

این فیلم كه ظاهرا روز یكشنبه فیلمبرداری آن انجام شده، سپس گوشه هایی از حضور احمدی نژاد در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت و سفر به یكی از شهرها برای ثبت اثر موسیقی را نشان می دهد. در بخشی از بازدید احمدی نژاد از یك نمایشگاه، خانم خبرنگار كه دوشادوش احمدی نژاد حركت می كند، با ابراز شگفتی از وی می پرسد: آقای رئیس جمهور! ما از صبح با شما بودیم، شما چرا این قدر سخت كار می كنید؟ كه وی در پاسخ می گوید: خیلی كار كردیم؟! هنوز كه به نصفه روز نرسیده ایم.

 

در ادامه صحنه هایی از افتتاح مسكن مهر و گفتگوی رودررو با مردم ، از جمله پیرمردی كه سر احمدی نژاد را می بوسد، نشان می دهد.

وقتی احمدی نژاد به تهران باز می گردد، خبرنگار آمریكایی از وی می پرسد چه آرزویی برای آینده مردم ایران دارد كه وی می گوید: همان آرزویی كه برای تمام مردم جهان داریم: صلح، دوستی، شادی و وحدت

 

 

 

 

تبلیغات كم سابقه شبكه مشهور آمریكایی از احمدی نژاد

 

در نهایت صحنه ای از نماز و بازگشت احمدی نژاد به خانه در تاریكی شب پخش می شود.

 

این خبرنگار در سال 88 و بعد از حوادث بعد از انتخابات هم مصاحبه ای با دكتر احمدی نژاد داشت كه البته رویكردی انتقادی و نه تبلیغی داشت.

گفتنی است، احمدی نژاد امروز سه شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با شبكه MBC ‌هم از آزادی دو آمریكایی محكوم به جاسوسی تا چند روز آینده خبر داد..../آیندهادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : 24domain |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.